CÔNG VĂN V/v TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI CÁC TTHC MỨC ĐỘ 4

Công văn 1657_SGDĐT-HCQT V/V tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC mức độ 4

1657_SGDĐT-HCQT_06-06-2022_SGD_tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC mức độ 4.pdf

Phụ lục 1 - Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục & Đào tạo

1657_SGDĐT-HCQT_06-06-2022_PL_DM TTHC CAP TINH TRUC TUYEN_SO GDĐT.signed.pdf

Tác giả: Trường THPT Chuyên Long An
Bài tin liên quan