THÔNG BÁO CÁC VĂN BẢN V/v HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  • Số 50/2021/TT-BGDĐT: Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

502021_TT-BGDĐT.PDF

 

  • Số 51/2002/QĐ-BGDĐT Quyết định của Bộ giáo dục và Đào tạo V/v ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

51_2002_QĐBGDĐT.pdf

 

  • Số 1818/SGDĐT-KTQLCL V/v hướng dẫn thực hiện quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

1818_SGDĐT-KTQLCL_17-06-2022_hướng dẫn thực hiện quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.pdf

Lượt xem: 627
Tác giả: Trường THPT Chuyên Long An
Bài tin liên quan