QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN

1. Quyết định đính chính danh mục sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022

1272-QD-BGDDT.pdf

2. Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

692_QD_BGDDT.pdf

3. Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

442_SGK 10.pdf

4. Phụ lục 6 Bảng đề xuất chọn sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong trường THPT chuyên Long An năm học 2022 - 2023

1444_BC-SGDĐT_19-05-2022_phụ luc 6.signed.pdf

5. Quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An

2135_QĐ-UBND_17-03-2021_Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa GDPT.signed.pdf

6. Báo cáo kết quả thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022 - 2023

1444_BC-SGDĐT_19-05-2022_Bao cao lua chon sach giao khoa lop 3,7,10.signed.pdf

7. Quyết định V/v phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong trường THPT chuyên Long An

4615_QĐ-UBND_24-05-2022_QĐ phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong Trường THPT chuyên Long An.pdf

 

Tác giả: Trường THPT Chuyên Long An
Bài tin liên quan