THÔNG BÁO  Về việc tiếp công dân trực tiếp tại địa điểm tiếp công dân

THÔNG BÁO

 Về việc tiếp công dân trực tiếp tại địa điểm tiếp công dân, Sở Giáo dục và Đào tạo Thực hiện Thông báo số 3259/TB-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp công dân trực tiếp tại các trụ sở, địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. 

Chi tiết xem file đính kèm

Bài tin liên quan