Thứ Tư,24/01/2018 |

VĂN BẢN PHÁP QUY

  Tìm kiếm văn bản


Tổng số văn bản: 52
Số hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
Tổng số văn bản: 52
59/2008/TT-BGDĐT 31/10/2008 THÔNG TƯ Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập
59/2008/TT-BGDĐT 31/10/2008 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập
16/2008/QĐ-BGDĐT 16/09/2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo
06 /2007/TTLT-BGDĐT-BNV- 27/03/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
35 /2006/TTLT-BGDĐT-BNV 23/08/2006 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
43/2006/NĐ-CP 25/04/2006 NGHỊ ĐỊNH Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
33/2005/TT-BGD&ĐT 08/12/2005 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP
53/2005/QH11 29/11/2005 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005) LUẬT THANH NIÊN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thanh niên.
38/2005/QH11 14/06/2005 LUẬT GIÁO DỤC
40/2004/CT-TW 15/06/2004 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Tìm kiếm

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>Thông báo


Hỗ trợ trực tuyến


Banner