Thứ Tư,24/01/2018 |

VĂN BẢN PHÁP QUY

  Tìm kiếm văn bản


Tổng số văn bản: 52
Số hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
Tổng số văn bản: 52
68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH 30/12/2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
55/ 2011/TT-BGDĐT 22/11/2011 THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
12/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
13/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục
12/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
281/QĐ-VTLTNN 13/12/2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
2029 /SGDĐT-GDTrH 29/11/2010 Hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Long An

Tìm kiếm

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>Thông báo


Hỗ trợ trực tuyến


Banner