Thứ Tư,13/12/2017 |

Enter Title

Đóng

  UBND TỈNH LONG AN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                         

Số : 308/SGDĐT-GDTrH                                                   Tân An, ngày  03  tháng  3  năm 2011


V/v tổ chức kỳ thi “Giải toán, tiếng anh qua Internet” cấp tỉnh năm học 2010 – 2011.


Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở.

 

Căn cứ quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi; Căn cứ văn bản số 1834/SGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2010 về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi học sinh giỏi giải toán qua Internet các cấp; Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-BGDĐT ngày 06/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh phổ thông; thực hiện văn bản số 7202/BGDĐT-GDTrH ngày 28-10-2010 về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm 2010-2011.

Theo kế hoạch năm học, Sở GD&ĐT Long An hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) giải toán, Olympic tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh năm học 2010-2011 như sau:

 

1.  Mục đích yêu cầu

Cuộc thi “Giải toán qua internet” cấp tỉnh dành cho học sinh cấp TH và THCS; cuộc thi “Olympic tiếng Anh trên Internet” từ lớp 3 đến lớp 12  nhằm hướng dẫn cho học sinh làm quen với Internet, sử dụng Internet là phương thức học tập, tạo thêm hứng thú cho học sinh học tập môn toán, Tiếng Anh; Đồng thời, qua kết quả kỳ thi này, tuyển chọn và thành lập đội tuyển HSG tỉnh Long An để tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia được tổ chức vào ngày 10/4/2011 đối với môn Toán và ngày 19/3/2011 đối với môn Tiếng Anh.

2.  Thành lập đội tuyển:

Tùy vào điều kiện cơ sở vật chất và số thí sinh dự thi,  phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập các đội tuyển, mỗi đội tuyển dự thi trong cùng một phòng. Các đội tuyển này sẽ dự thi ngay tại địa phương. Phòng Giáo dục và Đào tạo cần chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ cho tất cả thí sinh dự thi.

Điều kiện tham gia đội tuyển dự thi cấp tỉnh: Thí sinh tham gia đội tuyển được tuyển chọn trong số thí sinh đã tham dự đủ các kỳ thi cấp trường, huyện/thành phố, đồng thời đã vượt qua vòng thứ 16 đối với môn Toán  và vòng 24 đối với môn Tiếng Anh.

3. Thành phần ban coi thi thi cấp tỉnh và ban giám sát:                       

a) Ban giám sát kỳ thi:

- Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo cử 3 cán bộ (gồm 1 lãnh đạo phòng GD&ĐT phụ trách chuyên môn, 1 giáo viên môn Toán, 1 giáo viên môn Tiếng Anh, 1 giáo viên môn Tin học) tham gia giám sát tại huyện, thành phố bạn theo phân công của ban tổ chức thi cấp Tỉnh (Bảng phân công đính kèm)

- Mỗi trường THPT, THCS&THPT cử 3 cán bộ (gồm 1 Phó hiệu trưởng chuyên môn, 1 giáo viên môn Tiếng Anh, 1 giáo viên môn Tin học) tham gia giám sát tại huyện, thành phố bạn theo phân công của ban tổ chức thi cấp Tỉnh (Bảng phân công đính kèm)

b) Ban coi thi cấp tỉnh tại các huyện, thành phố do trưởng phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng trường THPT, THCS&THPT tổ chức kỳ thi ra quyết định thành lập với các thành phần sau:

- Trưởng ban: Trưởng phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng trường THPT, THCS&THPT;

- Các Phó trưởng ban (2 người): Lãnh đạo phòng GD&ĐT phụ trách chuyên môn và lãnh đạo phòng GD&ĐT được phân công giám sát chéo; tổ trưởng chuyên môn trường THPT, THCS&THPT và tổ trưởng chuyên môn trường THPT, THCS&THPT được phân công giám sát chéo.

-     Ban thư ký (2 người): 1 cán bộ phòng GD&ĐT và 1 cán bộ trong Ban giám sát đến từ huyện bạn đối với môn Toán, môn Tiếng Anh cấp TH và THCS; 1 cán bộ trường THPT, THCS&THPT và 1 cán bộ trong Ban giám sát đến từ trường bạn đối với môn Tiếng Anh cấp THPT

-     Các ủy viên:

+ Toán, Tiếng Anh cấp TH, THCS: chuyên viên các môn Tin học, Toán cấp TH, Toán cấp THCS, Tiếng Anh cấp TH, Tiếng Anh cấp THCS cùng các thành viên của ban giám sát kỳ thi.

+ Tiếng Anh cấp THPT: giáo viên các môn Tin học, Tiếng Anh cấp THPT

4. Công tác tổ chức thi:

4.1. Thời gian tổ chức thi.

a) Thời gian tổ chức thi môn Toán: thời gian, ngày giờ thi ban tổ chức sẽ gửi đến các đơn vị qua đường Email của các đơn vị khi có lịch thi cụ thể của ban tổ chức cấp toàn quốc.

b) Thời gian tổ chức thi môn Tiếng Anh: Thời gian làm bài là 60 phút (không tính thời gian xử lý sự cố)

- Lớp 5 và lớp 4: 9 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 19/3/2011

- Lớp 3 và lớp 9: 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 19/3/2011

- Lớp 8 và lớp 7: 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 19/3/2011

- Lớp 6 và lớp 12: 15 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 19/3/2011

- Lớp 10 và lớp 11: 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 19/3/2011

 4.2. Ban tổ chức thi cấp tỉnh bắt đầu làm việc tại phòng GD&ĐT, trường phổ thông trực thuộc Sở trước ngày thi và tiến hành phân công nhiệm vụ, kiểm tra danh sách thí sinh, cơ sở vật chất.

Trước giờ thi chính thức 30 phút, trưởng ban coi thi lấy mã số thi do Sở GD&DT gửi qua email của các Phòng GD&ĐT; THPT, THCS&THPT và giao mã số thi đó cho giám thị các phòng thi.

Trước giờ thi chính thức 5 phút, giám thị viết mã số thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập,vào thi, nhập mã số thi.

Khi học sinh làm xong cả 3 bài thi, giám thị xem trên màn hình máy tính của học sinh để ghi điểm và thời gian thi vào danh sách phòng thi, yêu cầu học sinh ký xác nhận.

Học sinh chỉ được thi 01 (một) lần. Trong trường hợp xảy ra sự cố (máy tính trục trặc, mất điện, lỗi đường truyền…) thì số lần thi của học sinh không vượt quá số lần xảy ra sự cố là 01 (Ví dụ: máy tính xảy ra sự cố 02 lần thì số lần thi tối đa của thí sinh là 03 lần. Khi đó giám thị phải có biên bản cụ thể đính kèm hồ sơ coi thi (Mẫu biên bản đính kèm).

Khi hết giờ thi, giám thị kiểm tra đầy đủ điểm và thời gian thi của mỗi học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả giám thị ký xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, giám thị nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi.

Toàn bộ danh sách thí sinh dự thi, biên bản của mỗi huyện/thành phố phải được niêm phong và gửi về phòng Giáo dục trung học trước ngày 30-3-2011 đối vối môn tiếng anh và ngày 15-4-2011 đối với môn toán.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức kỳ thi cấp tỉnh “Giải toán, tiếng anh qua Internet”. Đề nghị các Phòng GD&ĐT; các trường THPT, THCS&THPT nghiên cứu nội dung hướng dẫn để tổ chức nghiêm túc (mọi chi tiết xin liên hệ Phòng GDTrH, điện thoại: 0723.826180, di động 0902542512 (Thầy Nguyễn Quốc Nghĩa), email: phonggdtrh.solongan@moet.edu.vn đồng thời theo dõi hướng dẫn trên website http://violympic.vn; www.ioe.vn )
                                                                                             KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận                                                                                     PGĐ Đã ký

-Giám đốc, các phó giám đốc;

-Các phòng ban Sở;

-Như trên;

-Lưu  VT, GDTrH (3 bản).                                                    HUỲNH THỊ HUỆ

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>
Hỗ trợ trực tuyến


Liên kết website