Thứ Tư,24/01/2018 |

VĂN BẢN BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Đóng
  Tìm kiếm văn bản


Tổng số văn bản: 24
Số hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
123
Tổng số văn bản: 24
12/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
13/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục
12/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
281/QĐ-VTLTNN 13/12/2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
21/2010/TT-BGDĐT 20/07/2010 Thông tư ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và GDTX
28 /2009/TT-BGDĐT 28/09/2009 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
7608 /BGDĐT-GDTrH 31/08/2009 VỀ KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GDĐT
82/2008/QĐ-BGDĐT 31/12/2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
59/2008/TT-BGDĐT 31/10/2008 THÔNG TƯ Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập
59/2008/TT-BGDĐT 31/10/2008 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

Tìm kiếm

Tìm kiếm

 


KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC
 HỌC SINH THI TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
<XEM TẠI ĐÂY...>Thông báo


Hỗ trợ

Đóng
Hỗ trợ

Liên kết websiteHỗ trợ trực tuyến